Privacy Policy

Devona hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Devona houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Devona zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens dit document.

Verwerking van persoonsgegevens in Ledenadministratie (Eboekhouden)

Persoonsgegevens van leden worden door Devona verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verwerking in de ledenadministratie.
 • Facturatie van contributie.

Door lid te worden van Devona geeft u toestemming voor de verwerking van deze gegevens.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Devona de volgende persoonsgegevens vragen van het lid:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Woonadres (straat, postcode, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum

 

Indien het lid minderjarig is, vragen wij (ook) om:
Voornaam, tussenvoegsel en achternaam van ouders/verzorgers

 • Telefoonnummer ouders/verzorgers
 • Mailadres ouders/verzorgers  

Uw persoonsgegevens worden door Devona opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief Devona (Mailchimp)

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Devona verwerkt ten behoeve van het informeren over nieuws en geplande activiteiten en evenementen van Devona.  

Door zich aan te melden voor de nieuwsbrief verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Devona opgeslagen gedurende de periode dat men is aangemeld.

Verwerking van persoonsgegevens in ledenlijsten per les
Persoonsgegevens van leden worden door Devona verwerkt ten behoeve van ledenlijsten per les voor trainsters om aanwezigheid/afwezigheid te noteren en contact met ouders/verzorgers in geval zich calamiteiten voordoen tijdens activiteiten van Devona.

Door zich aan te melden als lid van Devona verklaart u zich akkoord met de verwerking van de volgende persoonsgegevens in ledenlijsten:
– Voornaam en achternaam lid
– Telefoonnummer ouders/verzorgers

Uw persoonsgegevens worden door Devona opgeslagen gedurende de periode dat u lid bent.

Verwerking van persoonsgegevens in Digimembers
Persoonsgegevens van leden worden door Devona verwerkt ten behoeve van aanmelding voor wedstrijden, georganiseerd door de KNGU.

Door zich aan te melden als lid van Devona verklaart u zich akkoord met de verwerking van de volgende persoonsgegevens in Digimembers:
– Voornaam en achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Devona opgeslagen gedurende de periode dat u lid bent.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van inschrijvingen voor wedstrijden georganiseerd door de KNGU.
 • Het gebruik van social media.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Devona bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Devona van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Secretariaat Devona
info@devona.nl